Rules

พรรคประชาธิปัตย์

อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยั่งยืนนานที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2489 โดยคณะบุคคลที่มีอุดมการณ์ และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อต้านเผด็จการ และอำนาจนิยมทุกรูปแบบ

พรรคเชื่อมั่นในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความสามารถของคนทุกคน พรรคจึงมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ และสร้างหลักประกันอันมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกสาขา อาชีพทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พรรคเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สนับสนุนการแข่งขันโดยเสร ีและเป็นธรรม พรรคเชื่อว่ารัฐจะเข้าแทรกแซงได้เฉพาะ กรณีที่จำเป็น เพื่อป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง และทางอ้อม หรือในกิจการอันจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะ เท่านั้น

พรรคเชื่อมั่นในการเมือง การบริหารที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และเชื่อมั่นในระบบพรรคการเมือง จึงมุ่งที่จะเสริมสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันอย่างแท้จริง พร้อมที่จะทำหน้าที่ทั้งด้านบริหาร และด้านนิติบัญญัติ มุ่งสร้างความเป็นเลิศ เพื่อสืบทอดภารกิจในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนัก และอุดมการณ์ทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชนโดยทั่วไป และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง และการปกครองอย่างจริงจัง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพรรคการเมือง และกลุ่มประชาสังคม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อบรรลุอุดมการณ์ และภารกิจร่วมกัน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ และเพื่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพพรรคจึงกำหนดข้อบังคับ ซึ่งถือเป็นธรรมนูญของพรรคไว้ ดังต่อไปนี้ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์  พ.ศ.2551

ข้อ 1 ข้อบังคับพรรคนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551”

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์นี้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

  1. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545
  2. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1พ.ศ.2546)
  3. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2548)
  4. ข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2545  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2550)

ข้อ 4 ในข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์นี้

คำศัพท์ ความหมาย
“พรรค” พรรคประชาธิปัตย์์
“ข้อบังคับพรรค” ข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์
“สาขาพรรค” สาขาพรรคประชาธิปัตย์
“สมาชิก” สมาชิกสามัญ
“คณะกรรมการบริหารพรรค” คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
“หัวหน้าพรรค” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
“รองหัวหน้าพรรค” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
“เลขาธิการพรรค” เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
“รองเลขาธิการพรรค” รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
“เหรัญญิกพรรค” เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
“นายทะเบียนสมาชิกพรรค” นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
“โฆษกพรรค” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
“กรรมการบริหารพรรค” กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการสาขาพรรค” คณะกรรมการสาขาพรรคประชาธิปัตย์
“ประธานสาขาพรรค” ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค” คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการนโยบายพรรค ” คณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์
“คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค” คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคประชาธิปัตย์
“ตัวแทนสมาชิก” ตัวแทนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
“เขตเลือกตั้ง” เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
“ภาค” ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
Download ข้อบังคับพรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 สมาชิกภาพ
หมวด 3 สิทธิ และ หน้าที่ ของสมาชิก
หมวด 4 การบริหารงาน
หมวด 5 สาขาพรรค
หมวด 6 การประชุมใหญ่
หมวด 7 การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมวด 8 คณะกรรมการนโยบายพรรค
หมวด 9 คณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
หมวด 10 การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาและสภาท้องถิ่น
หมวด 11 การจัดตั้งรัฐบาล
หมวด 12 วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิก
หมวด 13 การลงโทษสมาชิก
หมวด 14 การบริหารการเงิน ทรัพย์สิน รายได้ การบริจาค การใช้จ่ายและการจัดทำบัญชี
หมวด 15 การรวมพรรคหรือการเลิกพรรค
หมวด 16 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและแนวนโยบายของพรรค
หมวด 17 หมวดเบ็ดเตล็ด
หมวด 18 บทเฉพาะกาล


ประกาศ ณ พ.ศ. ๒๕๕๑

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)