ระเบียบพรรคประชาธิปัตย์

ว่าด้วยการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๗ คณะผู้บริหารพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค จึงออกระเบียบพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการชำระค่าบำรุงรายปีของสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบพรรคว่าด้วยการชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ พ.ศ.๒๕๔๕
ข้อ ๔ เมื่อคณะผู้บริหารพรรคมีมติให้รับบุคคลใดเป็นสมาชิกสามัญแล้ว ให้สมาชิกสามัญผู้นั้นชำระค่าบำรุงรายปี ปีละ ๒๐ บาท
ในกรณีจำเป็น คณะผู้บริหารพรรคอาจมีมติยกเว้นให้สมาชิกสามัญผู้หนึ่งผู้ใดไม่ต้องชำระค่าบำรุงรายปีก็ได้
ข้อ ๕ สมาชิกสมทบไม่ต้องชำระค่าบำรุงรายปี
ข้อ ๖ ให้หัวหน้าพรรครักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๑

         อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2551 ข้อ 51 ข้อ 72 และข้อ 74 คณะกรรมการบริหารพรรค จึงออกระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พ.ศ.2551ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบพรรคประชาธิปัตย์ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง พ.ศ.2550
ข้อ 4 ในระเบียบนี้

คำศัพท์ความหมาย
“คณะกรรมการคัดเลือก” คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
“คณะกรรมการประจำจังหวัด” คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดตามข้อบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ข้อ 44
“คณะกรรมการปฏิบัติงานทางการเมืองในกลุ่มจังหวัด”คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานการเมืองในกลุ่มจังหวัดต่างๆ


ข้อ 5 ให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์