หมวด 1 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ 6

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(2) คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
(3) อำนาจอื่นใดตามที่ที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(4) ในการดำเนินการตาม (1) และ (2) คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกก็ได้


1 2 3