หมวด 2 การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ 7

       บุคคลใดมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่พรรคกำหนดที่สาขาพรรคในท้องที่นั้นหรือที่คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดหรือที่สำนักงานใหญ่พรรค

      ในกรณีที่ยื่นต่อสาขาพรรคหรือต่อคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดให้ประธานสาขาพรรคหรือประธานคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดนัดประชุมคณะกรรมการโดยเร็วแล้วจัดทำรายงานผลการพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง


ข้อ 8

ในกรณียื่นสมัครที่สำนักงานใหญ่พรรคให้เลขาธิการพรรคสำเนาใบสมัครและหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) ไปให้สาขาพรรคในพื้นที่ และคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการตาม ข้อ 7


ข้อ 9

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการพิจารณาคัดเลือก โดยให้รับฟังข้อเสนอแนะของสาขาพรรคประกอบการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคด้วย


ข้อ 10

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาจขอฟังความเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด คณะกรรมการปฏิบัติงานการเมืองของพรรคประจำกลุ่มจังหวัด รองหัวหน้าพรรคประจำภาค ก่อนทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค


ข้อ 11

ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง จัดทำรายงานและเสนอความห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรค โดยเรียงลำดับรายชื่อ ดังนี้

11.1 รายชื่อผู้ซึ่งที่สาขาพรรคเห็นชอบ
11.2 รายชื่อผู้ซึ่งคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเห็นชอบ
11.3 รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร


ข้อ 12

การตัดสินของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเป็นที่สุด


1 2 3