หมวด 3 การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบสัดส่วน

ข้อ 13

ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการสาขาพรรค คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด และคณะกรรมการปฏิบัติงานทางการเมืองในกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อบังคับพรรคและระเบียบนี้


ข้อ 14

บุคคลใดมีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่พรรคกำหนดที่สาขาพรรค หรือคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด หรือที่สำนักงานใหญ่พรรค


ข้อ 15

ในกรณีที่ยื่นใบสมัครที่สำนักงานใหญ่ให้เลขาธิการพรรคจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ไปให้สาขาพรรค คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง

         ในกรณียื่นสมัครต่อสาขาพรรค หรือต่อคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด ให้สาขาพรรค หรือ คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด แจ้งสำนักงานใหญ่โดยทันที

         ให้คณะกรรมการสาขาพรรคจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น


ข้อ 16

ในการประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 15 หัวหน้าพรรคอาจส่งกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นสมควรไปร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ก็ได้


ข้อ 17

การลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 15 ให้ใช้การลงคะแนนลับ


ข้อ 18

ให้ประธานสาขาพรรคจัดทำรายงานผลการลงมติเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง


ข้อ 19

ให้คณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดพิจารณาเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีสัดส่วน แล้วรายงานคณะกรรมการคัดเลือก


ข้อ 20

ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญสาขาพรรคหรือคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดหรือรายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควรทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค โดยจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับ

(1) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคให้ความเห็นชอบ
(2) รายชื่อผู้ซึ่งคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเห็นชอบ
(3) รายชื่อผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร


ข้อ 21

มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด


1 2 3