คณะรัฐมนตรีเงา

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านฯ
2 นายกรณ์ จาติกวณิช รองนายกรัฐมนตรีเงา
3 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีเงา
4 นายเกียรติ สิทธีอมร รองนายกรัฐมนตรีเงา
5 นายกษิต ภิรมย์ รองนายกรัฐมนตรีเงา
6 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา
7 นายเทพไท เสนพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา
8 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา
9 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงา
10 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงา
11 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงา
12 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ลาออก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา
13 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา
14 นายเจะอามิง โตะตาหยง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา
15 นายวิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเงา
16 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงา
17 นางอัญชลี วานิชเทพบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเงา
18 นายนราพัฒน์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเงา
19 นายอิสสระ สมชัย (ลาออก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เงา
20 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงา
21 นายถาวร เสนเนียม (ลาออก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเงา
22 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา
23 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา
24 นายวิรัช ร่มเย็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา
25 นายศิริโชค โสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงา
26 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเงา
27 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ลาออก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงา
28 นายเกียรติ สิทธีอมร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา
29 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเงา
30 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
31 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา
32 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงา
33 ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา
34 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา
35 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเงา
36 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเงา
37 นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเงา
38 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี โฆษกคณะรัฐมนตรีเงา
39 ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกคณะรัฐมนตรีเงา