รายชื่อ ส.ก., ส.ข.

รายชื่อ ส.ก.

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

กรุงเทพฯ เขต

เขต

1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พระนคร
2 นายเอก จึงเลิศศิริ ป้อมปราบฯ
3 นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ สัมพันธวงศ์
4 น.ส.อุไร อนันตสิน ปทุมวัน
5 นางผุสดี วงศ์กำแหง ราชเทวี
6 นายธวัชชัย ปิยนนทยา สาทร
7 นายอภิมุข ฉันทวานิช บางคอแหลม
8 นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ ยานนาวา
9 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา คลองเตย
10 นายประสิทธิ์ รักสลาม วัฒนา
11 นายบำรุง รัตนะ วังทองหลาง
12 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ลาดพร้าว
13 น.ส.พรพิมล คงอุดม บางซื่อ
14 นางกานต์ มุสิกะ (เขต1) จตุจักร
15 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ (เขต2) จตุจักร
16 นายพีรพล กนกวลัย พญาไท
17 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ (เขต 2) บางเขน
18 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี (เขต1) สายไหม
19 นายสมชาย เวสารัชตระกูล (เขต2) สายไหม
20 นายวิรัช อินช่วย คลองสามวา
21 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ คลองสามวา
22 นางกนกนุช นากสุวรรณภา ดอนเมือง
23 นายแมน เจริญวัลย์ บึงกุ่ม
24 นายประเสริฐ ทองนุ่น (เขต1) บางกะปิ
25 น.ส.นฤมล รัตนาภิบาล (เขต2) บางกะปิ
26 นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ สวนหลวง
27 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล (เขต1) ประเวศ
28 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล (เขต2) ประเวศ
29 นายคำรณ บำรุงรักษ์ บางนา
30 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พระโขนง
31 นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล คลองสาน
32 นายวิรัช คงคาเขตร บางกอกใหญ่
33 นายพิรกร วีรกุลสุนทร (เขต1) จอมทอง
34 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร (เขต2) จอมทอง
35 นายไสว โชติกะสุภา ราษฏร์บูรณะ
36 นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ ทุ่งครุ
37 นายสารัช ม่วงศิริ (เขต1) บางขุนเทียน
38 นายสาทร ม่วงศิริ (เขต2) บางขุนเทียน
39 นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ บางบอน
40 นายสุธา นิติภานนท์ ภาษีเจริญ
41 นายสุพิน คล้ายนก (เขต1) บางแค
42 นายเพทาย จั่นเผื่อน (เขต2) บางแค
43 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล บางพลัด
44 นายนภาพล จีระกุล บางกอกน้อย
45 พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง ตลิ่งชัน
46 นายสุไหง แสวงสุข ทวีวัฒนา