อดีต ส.ส.เขต กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

เขต

1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ กรุงเทพฯ 1
2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ กรุงเทพฯ 2
3 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล กรุงเทพฯ 3
4 นายอนุชา บูรพชัยศรี กรุงเทพฯ 4
5 นายธนา ชีรวินิจ กรุงเทพฯ 6
6 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (ลาออก) กรุงเทพฯ 7
7 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรุงเทพฯ 8
8 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กรุงเทพฯ 9
9 นายชื่นชอบ คงอุดม กรุงเทพฯ 10
10 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้) กรุงเทพฯ 12
11 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน กรุงเทพฯ 15
12 นางนาถยา แดงบุหงา กรุงเทพฯ 21
13 นายสามารถ มะลูลีม กรุงเทพฯ 22
14 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ กรุงเทพฯ 23
15 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ กรุงเทพฯ 24
16 นางนันทพร วีรกุลสุนทร กรุงเทพฯ 25
17 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ลาออก) กรุงเทพฯ 26
18 นายสากล ม่วงศิริ กรุงเทพฯ 27
19 พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ กรุงเทพฯ 28
20 นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ (ลาออก) กรุงเทพฯ 29
21 นางอรอนงค์ คล้ายนก กรุงเทพฯ 30
22 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ กรุงเทพฯ 31
23 นายชนินทร์ รุ่งแสง กรุงเทพฯ 32
24 ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก กรุงเทพฯ 33