อดีต ส.ส.เขต ภาคใต้

ภาคใต้

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

เขต

1 นายสาคร เกี่ยวข้อง กระบี่ 1
2 นายสุชีน เอ่งฉ้วน กระบี่ 2
3 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล กระบี่ 3
4 นายชุมพล จุลใส (ลาออก) ชุมพร 1
5 นายสราวุธ อ่อนละมัย ชุมพร 2
6 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ชุมพร 3
7 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ตรัง 1
8 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ลาออก) ตรัง 2
9 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ ตรัง 3
10 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ตรัง 4
11 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ นครศรีธรรมราช 1
12 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ นครศรีธรรมราช 2
13 นายวิทยา แก้วภราดัย (ลาออก) นครศรีธรรมราช 3
14 นายอภิชาต การิกาญจน์ นครศรีธรรมราช 4
15 นายประกอบ รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช 5
16 นายเทพไท เสนพงศ์ นครศรีธรรมราช 6
17 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นครศรีธรรมราช 7
18 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ นครศรีธรรมราช 8
19 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล นครศรีธรรมราช 9
20 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง นราธิวาส 1
21 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ นราธิวาส 2
22 นายรำรี มามะ นราธิวาส 3
23 นายเจะอามิง โตะตาหยง นราธิวาส 4
24 นายอันวาร์ สาและ ปัตตานี 1
25 นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ปัตตานี 2
26 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พังงา 1
27 นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร พัทลุง 1
28 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พัทลุง 2
29 นายนริศ ขำนุรักษ์ พัทลุง 3
30 นายเรวัต อารีรอบ ภูเก็ต 2
31 นางอัญชลี วานิชเทพบุตร ภูเก็ต 1
32 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ยะลา 1
33 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ยะลา 2
34 นายณรงค์ ดูดิง ยะลา 3
35 นายวิรัช ร่มเย็น ระนอง 1
36 นายเจือ ราชสีห์ สงขลา 1
37 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ สงขลา 2
38 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ สงขลา 3
39 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว สงขลา 4
40 นายประพร เอกอุรุ สงขลา 5
41 นายถาวร เสนเนียม (ลาออก) สงขลา 6
42 นายศิริโชค โสภา สงขลา 7
43 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สงขลา 8
44 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม สตูล 2
45 นายธานี เทือกสุบรรณ สุราษฎร์ธานี 1
46 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ลาออก) สุราษฎร์ธานี 2
47 นางโสภา กาญจนะ สุราษฎร์ธานี 3
48 นายเชน เทือกสุบรรณ สุราษฎร์ธานี 4
49 นายสินิตย์ เลิศไกร สุราษฎร์ธานี 5
50 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สุราษฎร์ธานี 6