ส.ส.เขต ภาคใต้

นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 07 พ.ค. 2501
ที่อยู่ : 1575/31 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : ตรัง เขต3

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร. บ้านหาดเลา จ.ตรัง
มัธยมศึกษา : ร.ร. วิเชียรมาตุ จ.ตรัง
ปริญญาโท : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรัง เขต 3  อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว (เฉพาะตำบลนาชุมเห็ด ตำบลโพรงจระเข้ ตำบลในควน และตำบลหนองบ่อ) อำเภอหาดสำราญ และอำเภอปะเหลียน
 • พ.ศ. 2544, 2548, 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง
 • พ.ศ.2540-2543 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 • พ.ศ.2543-2544 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 • พ.ศ.2544-2548 กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • กรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ.2548-2549 เลขานุการคณะกรรมาธิการการตำรวจ
 • พ.ศ.2551-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ
 • พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน(ชุดที่1) ของ คณะกรรมาธิการการตำรวจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ