อดีต ส.ส.สัดส่วน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

กลุ่มจังหวัดที่

1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระบบบัญชีรายชื่อ
2 นายชวน หลีกภัย ระบบบัญชีรายชื่อ
3 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ระบบบัญชีรายชื่อ
4 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ระบบบัญชีรายชื่อ
5 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
6 นายกรณ์ จาติกวณิช ระบบบัญชีรายชื่อ
7 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ระบบบัญชีรายชื่อ
8 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ระบบบัญชีรายชื่อ
9 ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ระบบบัญชีรายชื่อ
10 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
11 นายไพฑูรย์ แก้วทอง ระบบบัญชีรายชื่อ
12 นายอิสสระ สมชัย (ลาออก) ระบบบัญชีรายชื่อ
13 นายเจริญ คันธวงศ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
14 นายอลงกรณ์ พลบุตร ระบบบัญชีรายชื่อ
15 นายอาคม เอ่งฉ้วน ระบบบัญชีรายชื่อ
16 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ระบบบัญชีรายชื่อ
17 นายสุทัศน์ เงินหมื่น ระบบบัญชีรายชื่อ
18 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ระบบบัญชีรายชื่อ
19 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ระบบบัญชีรายชื่อ
20 นายวิฑูรย์ นามบุตร ระบบบัญชีรายชื่อ
21 นายถวิล ไพรสณฑ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
22 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ระบบบัญชีรายชื่อ
23 พ.อ.วินัย สมพงษ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
24 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
25 นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
26 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ระบบบัญชีรายชื่อ
27 นางอานิก อัมระนันทน์ ระบบบัญชีรายชื่อ
28 นายโกวิทย์ ธารณา ระบบบัญชีรายชื่อ
29 นายอัศวิน วิภูศิริ ระบบบัญชีรายชื่อ
30 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ระบบบัญชีรายชื่อ
31 นายเกียรติ สิทธีอมร ระบบบัญชีรายชื่อ
32 นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ระบบบัญชีรายชื่อ
33 ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ระบบบัญชีรายชื่อ
34 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ ระบบบัญชีรายชื่อ
35 ดร.ประกอบ จิรกิติ ระบบบัญชีรายชื่อ
36 ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา ระบบบัญชีรายชื่อ
37 นายกษิต ภิรมย์ ระบบบัญชีรายชื่อ
38 นายวีระชัย วีระเมธีกุล ระบบบัญชีรายชื่อ
39 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ระบบบัญชีรายชื่อ
40 นายวัชระ เพชรทอง ระบบบัญชีรายชื่อ
41 นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบบบัญชีรายชื่อ
42 นายอิสรา สุนทรวัฒน์ ระบบบัญชีรายชื่อ
43 นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต ระบบบัญชีรายชื่อ
44 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ ระบบบัญชีรายชื่อ