คณะกรรมการบริหารพรรค

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค
3 นายเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรค
4 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรค
5 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร รองหัวหน้าพรรค
6 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค
7 นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรค (ภาคเหนือ)
8 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
9 นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค (ภาคกลาง)
10 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค (กทม.)
11 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค (ภาคใต้)
12 นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรค
13 ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองเลขาธิการพรรค
14 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ รองเลขาธิการพรรค
15 นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองเลขาธิการพรรค
16 นายเทพไท เสนพงศ์ รองเลขาธิการพรรค
17 นายศิริโชค โสภา รองเลขาธิการพรรค
18 นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เหรัญญิก
19 นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
20 นางขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนประธานสาขาพรรค ภาคเหนือ
21 นายสมชาญ ศรีสองชัย ตัวแทนประธานสาขาพรรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์ ตัวแทนประธานสาขาพรรค ภาคกลาง
23 นายชูศักดิ์ จึงพานิช ตัวแทนประธานสาขาพรรค กรุงเทพมหานคร
24 นางกัลยาณี ประสพสุข ตัวแทนประธานสาขาพรรค ภาคใต้
25 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ ตัวแทนท้องถิ่น
26 นายคำรณ บำรุงรักษ์ ตัวแทนท้องถิ่น
27 นายนิพนธ์ บุญทองซุ่ม ตัวแทนท้องถิ่น
28 นายเจะอามิง โตะตาหยง กรรมการบริหารพรรค
29 นายธนิตพล ไชยนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
30 นายวิรัช ร่มเย็น กรรมการบริหารพรรค
31 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรรมการบริหารพรรค
32 ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค
33 นางนาถยา แดงบุหงา กรรมการบริหารพรรค
34 นายอรรถพร พลบุตร กรรมการบริหารพรรค