คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษา
2 นายพิชัย รัตตกุล รองประธานสภาที่ปรึกษา
3 ดร.ผุสดี ตามไท เลขานุการ
4 นางสาวอาภรณ์ รองเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการ
6 ศ. มารุต บุนนาค กรรมการ
7 นายอนันต์ อนันตกูล กรรมการ
8 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กรรมการ
9 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กรรมการ
10 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ กรรมการ
11 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการ
12 นายคำรณ ณ ลำพูน กรรมการ
13 นายเอนก ทับสุวรรณ กรรมการ
14 นายเจริญ คันธวงศ์ กรรมการ
15 นางเตือนใจ นุอุปละ กรรมการ
16 นายสุทัศน์ เงินหมื่น กรรมการ
17 นายไพฑูรย์ แก้วทอง กรรมการ
18 นายสัมพันธ์ ทองสมัคร กรรมการ
19 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการ
20 ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค กรรมการ
21 ดร.วิชัย ตันศิริ กรรมการ
22 ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ
23 นางอานิก อัมระนันทน์ กรรมการ
24 นายสมบูรณ์ จีระมะกร กรรมการ
25 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการ