คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ศ. มารุต บุนนาค

ศ. มารุต บุนนาค

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 21 ส.ค. 2467
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี 2484
ปริญญาตรี : เตรียมปริญญาและธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ปี 2490
ปริญญาเอก : นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อื่น ๆ : ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มรัฎฐาภิรักษ์จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์สถาบันพระปกเกล้าวุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์จากวิทยาลัยการทัพบก, ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2491 - 2495 เริ่มรับราชการที่กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2495 - 2523 ประกอบอาชีพทางทนายความ
 • พ.ศ. 2509 - 2520  เป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย 11 สมัย 
 • พ.ศ. 2509 - ปัจจุบัน ดูงานและเข้าร่วมประชุมกฎหมายระหว่างประเทศในเอเซีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง  เป็นอาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมาย ในมหาวิทยาลัยและสถาบัน การศึกษาชั้นสูงหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยารามคำแหง สำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • พ.ศ. 2511 - 2531 เป็นกรรมการของเนติบัณฑิตยสภา 
 • พ.ศ. 2514 - 2529 เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
 • พ.ศ. 2515 - 2530 เป็นมนตรีของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2517 - 2519 และปี 2521 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2538 - 2542 เป็นนายกสภาสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2517 - 2518 เป็นอดีตนายกสโมรสไลออนส์กรุงเทพหมานคร อดีตประธานเขต รองผู้ว่าการ และผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310
 • พ.ศ. 2513 - ปัจจุบัน เป็นประธานร้านธรรมศาสตร์กาชาด
 • พ.ศ. 2521 - 2524 เป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2522 - 2529 เป็นกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและมนตรีของสมาคมนักกฎหมาย แห่งเอเชียและแปซิฟิคตะวันตก
 • พ.ศ. 2524 - 2526 เป็นประธานสมาคมนักกฎหมายแห่งเอเชียและแปซิฟิคตะวันตก
 • พ.ศ. 2522 - 2526 เป็นอุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นอดีตศิษย์เก่าและนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสีตะบุตรบำรุง
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน เป็นประธานมูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางการเมือง

 • พ.ศ. 2515 - 2518 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย
 • พ.ศ. 2517 - 2519 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 3 สมัย
 • พ.ศ. 2518 - 2519 เป็นวุฒิสมาชิก
 • พ.ศ. 2522 – 2525 เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2524 - 2526 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2526-2543  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 2 
 • พ.ศ. 2544-2549 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2526-2529 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2529 – 2531 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2533 - 2534 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกสมัยหนึ่ง
 • พ.ศ. 2535-2538 เป็นประธานรัฐสภา, ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานตุลาการ . รัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2525 - 2542 เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2543-2548 เป็นประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ดังนี้
  • พ.ศ. 2526 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2525 มหาวชิรมงกุฏ
  • พ.ศ. 2524 ปถมาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2517 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2532 ได้รับเข็มเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำ คุณประโยชน์และให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยและสังคมด้วยดีตลอดมา
 • พ.ศ. 2536 ไ้ด้รับเข็มเกียรติคุณจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ย้อนกลับ