คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

นายอนันต์ อนันตกูล

นายอนันต์ อนันตกูล

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 22 ธ.ค. 2475
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2497
ปริญญาโท : สาขารัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี 2525, รัฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2529, การศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนศึกษาศาตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรจน์ ปี 2530, นิติศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2531

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
  • พ.ศ. 2528-2532 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2532- ก.พ. 2534 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • พ.ศ. มี.ค.2534 - ก.ย.2534 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
  • พ.ศ. ต.ค. 2534 - ก.ย. 2536 ปลัดกระทรวงมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภากรรมการร่างกฎหมาย
  • พ.ศ. 2529 - 2543 สมาชิกวุฒิสภากรรมการร่างกฎหมาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2524 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
  • พ.ศ. 2528 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. 2536 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

ย้อนกลับ