คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : FELLOW OF INSTITUTE OF COMMERCE, LONDON
ปริญญาตรี : อัสสัมชัญพาณิชย์ กรุงเทพ
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) มหา่วิทยาลัย CALIFORNIA COAST UNIVERSITY SANTA AND,CALIFORNIA U.S.A
ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจ DBA (DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION) มหาวิทยาลัย CALIFORNIA COAST UNIVERSITY SANTA ANA,CALIFORNIA U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2502-2503 พนักงานฝึกหัด ธนาคารกรุงเทพ ณ กรุงลอนดอน 
 • พ.ศ. 2504-2507 รองผู้จัดการ ฝ่ายวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม บริษัท อีสแฮล์ม จำกัด 
 • พ.ศ. 2508-2521 กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยอเมริกันเท็กซ์ไทล์ จำกัด 
 • พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน 
  •  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด จำนวน 8 บริษัท รวมยอดขายต่อปี ณ พ.ศ.2547 ประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่บริษัททำการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษใหญ่อันดับที่ 3 ของ ประเทศไทย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,200 คน
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ดเปเปอร์ มหาชน (จำกัด)
  • ประธานกรรมการการตรวจสอบของ บริษัท ผ้าไทย มหาชน (จำกัด)

ประวัติผลงาน

 • พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน 
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 17,19 และ 21 
  • ประธานอนุกรรมการ การพิจารณาข้อกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
  • รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 
  • ที่ปรึกษา คณะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะทำงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม) 
  • ประธานสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย 
  • นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย 
  • ประธานมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ 
  • ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2546 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ย้อนกลับ