คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2 นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
3 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4 นายสาธิต ปิตุเตชะ กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
5 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
6 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
7 นายจุติ ไกรฤกษ์ กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
8 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
9 นายวิฑูรย์ นามบุตร กรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง