คณะกรรมการนโยบายพรรค

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1 นายกรณ์ จาติกวณิช กรรมการนโยบายพรรค
2 นายกษิต ภิรมย์ กรรมการนโยบายพรรค
3 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ กรรมการนโยบายพรรค
4 นายอนุชา บูรพชัยศรี กรรมการนโยบายพรรค
5 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร กรรมการนโยบายพรรค
6 ผศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา กรรมการนโยบายพรรค
7 นายราชันย์ วีระพันธุ์ กรรมการนโยบายพรรค
8 นายบุรณัชย์ สมุทรักษ์ กรรมการนโยบายพรรค
9 ดร.ศุภชัย ศรีหล้า กรรมการนโยบายพรรค
10 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม กรรมการนโยบายพรรค
11 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการนโยบายพรรค
12 ดร.ผุสดี ตามไท กรรมการนโยบายพรรค
13 นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน กรรมการนโยบายพรรค
14 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล กรรมการนโยบายพรรค
15 ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการนโยบายพรรค