คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 ก.ค. 2502
ที่อยู่ : 224/22 ถ.หลานหลวง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 081-848-4970
โทรสาร : 02-282-2585
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/jermmas.chuenglertsiri
อีเมล์ : jermmas@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/jermmas.chuenglertsiri

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร. สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : อัสสัมชัญพานิชย์ ACC
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2548, 2550, 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, เขตสัมพันธวงศ์)
  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2 สมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ย้อนกลับ