คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 13 ก.พ. 2510
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Dr.Sansern.Samalapa twitter.com/sanserndemocrat

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยแครล์มอนท์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก : เศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเซีย มหาวิทยาลัยแครล์มอนท์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2541-2543 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจของธนาคารโลก (WORLD BANK) ประจำกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2543 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตรปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2544-2548 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2544-2548 รองประธานคณะ กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2544 เลขานุการคณะ กรรมาธิการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2544-2548 เลขานุการคณะ ทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2547 รองโฆษกพรรค ประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศราฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน โฆษกด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 8 เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา)

ผลงานที่สำคัญ

 • วิทยานิพนธ์เรื่องการลงทุนของภาครัฐบาลไทยจะชักนำหรือทดแทนการลงทุนของภาคเอกชน
 • แผนการปฏิรูปการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง
 • แผนการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระสำหรับรัฐวิสาหกิจ
 • งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการขาดดุลงบประมาณ การใช้จ่ายภาครัฐ และอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมี่ (Journal of the Asia Pacific Economy)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2544 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2545 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ.2551  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ย้อนกลับ