คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก

ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 18 ส.ค. 2518
ที่อยู่ : 7/17-18 หมู่ที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-8571 (เสาร์ - อาทิตย์) 0-2424-1909
โทรสาร : 0-2433-9280
เว็บไซต์ : http://www.rachada.in.th
อีเมล์ : rachada.bkk33@gmail.com
Blog : facebook.com/drrachada , twitter.com/rachada_dp

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : สาธิต ม.ศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท : University of Nottingham University Of Glasgow
ปริญญาเอก : Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 33 เขตบางพลัด บางกอกน้อย (แขวงศิริราช อรุณอมรินทร์ บางขุนนนท์)
 • พ.ศ. 2550 - 2553 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 12 เขตบางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
 • กรรมาธิการสามัญ
  • โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
  • กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
  • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาชาติมุสลิม
  • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
  • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาโครงการแท็กซี่เอื้ออาทร
 • กรรมาธิการวิสามัญ
  • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชารวม 3 ฉบับ
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา JBC (ไทย-กัมพูชา)
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
  • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดหาและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. ....
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
  • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....
  • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ...
  • ผู้อำนวยการสำนักกิจการเยาวชน (ยุวประชาธิปัตย์) พรรคประชาธิปัตย์
  • รองโฆษกรัฐบาลเงา พรรคประชาธิปัตย์
 • 2541-2550 :
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบวิชา
   • การจัดการการคลัง 
   • สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎหมายและการปกครองไทย 
   • การวางแผนและประเมินผล
    • อาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
     และการบริหารงานยุติธรรม
    • อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก
    • อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    • อาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   • รับผิดชอบวิชาปริทัศน์สังคมไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2552 - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

สำนักงาน ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 33

7/17-18 หมู่ที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1737-6885
โทร.0-2880-8571
โทรสาร.0-2433-9280
E-mail : ballphuketnew@hotmail.com, sakchai.bkk12@gmail.com

ย้อนกลับ