คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ

นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนวินิตศึกษาฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)ศึกษาศาสตร์ –เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU.37)
ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยดำเนินงานนายนิพนธ์ ธาราภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ธาราภูมิ
 • ผู้ช่วยดำเนินงานนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ อดีตรมช.กระทรวงพาณิชยื พ.ศ.2545-2548
 • คณะทำงานพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง (พัฒนาสาขาพรรค)
 • ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดลพบุรี เขต 1 และ เขต2
 • คณะทำงานสมัชชาประชาชน - ประชาธิปัตย์
 • คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พงศ. 2545 -2549
 • คณะทำงานวิชาการและกองทุนเลขานุการ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2548 - 2549
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลพบุรี เขต 1 พ.ศ.2520 - ปัจุจุบัน
 • กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ผลงาน

 • โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ในชุมชน
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
 • โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • โครงการสวัสดิการชุมชนเร่งด่วนเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชน
 • โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อสู้ภัยเศรษฐกิจ
 • โครงการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน อาทิ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา – บาดาล
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา-อาหารกลางวันในโรงเรียน
 • โครงการไฟฟ้าเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและไฟฟ้าชนบท
 • การประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

รางวัล

 • ครูเกษตรดีเด่นจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2531
 • ครูเกษตรดีเด่น เขตการศึกษา 6 ปี พ.ศ.2532
 • ข้าราชการครูดีเด่น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2536,2537 และ 2538
 • ครูคุรุสภาดีเด่น กรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ.2539 (ลาออกจากราชการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2539 เพื่ออาสาทำงานการเมืองรับใช้ประเทศชาติและประชาชน)

ย้อนกลับ