คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายเจะอามิง โตะตาหยง

นายเจะอามิง โตะตาหยง

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 01 ต.ค. 2497
ที่อยู่ : 182/10 ม.2 ถ.รือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนเมืองยะลา จ.ยะลา
มัธยมศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น :โรงเรียนรัชตะวิทยายะลา/ มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัญฑิต (ศศ.บ.) พัฒนาสังคม สถาบันราชภัฎยะลา
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาราชภัฎยะลา จ.ยะลา

ประวัติการทำงาน

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ และอำเภอ ศรีสาคร
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนราธิวาส 1/2535,2539-2543,2548-2549,2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานอนุคณะกรรมาธิการความมั่นคง ศึกษากรณีความมั่นคงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางปลอม ของบุคคลต่างชาติ
 • รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ(คนที่1)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร (คนที่ 1)
 • เลขานุการ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 • คณะกรรมาธิการการทหาร
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญป่าไม้ชุมชน
 • คณะกรรมาธิการร่างพ.ร.บ.งบประมณปี 2542,2549
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการฮัจญ์
 • คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล(วิปรัฐบาล)
 • ประธานสภาจังหวัดนราธิวาส
 • สมาชิกสภาจังหวัดนราธิวาส 

ร่วมงานในรัฐบาล

 • โฆษกรองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย รัตตกุล)
 • คณะทำงานรัฐมนตรีมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์)

งานในพรรค

 • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • คณะทำงานด้านสังคมพรรคประชาธิปัตย์
 • คณะทำงานกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์

สังคม

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยอิสลามยะลา
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกิจการฮัจย์
 • ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดูงาน

 • อีตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส กรีก อียิป โมร๊อคโค ตุนิสเซีย ตรุกรี ซาอุดิอาราเบีย มาเลเซีย สิงค์โปร พม่า บรูไน สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน สาธารณรัฐเชค เกาหลีใต้ เวียดนาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ปี 2539 ทวิติยาภรณ์มงกฏไทย (ทม.)
 • ปี 2541 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 • ปี 2543 ประถมภรณ์มงกฎไทย (ปม.)
 • ปี 2548 ประถมภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
 • ปี 2551 มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.)

ย้อนกลับ