คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 เม.ย. 2500
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2522

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัทลุง เขต 2 อำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต และอำเภอศรีนครินทร์
  • พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  •  พ.ศ. 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
  • พ.ศ. 2538 ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
  • เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2542 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)


ย้อนกลับ