คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายเทพไท เสนพงศ์

นายเทพไท เสนพงศ์

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : theptai@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
ปริญญาโท : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) กรุงเทพฯ
อื่น ๆ : ประกาศนียบัตร: กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /CERTIFICATE : FUTURE LEADER จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาบัตร:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.52)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราช เขต 6 อำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณราอำเภอฉวาง (เฉพาะ เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง ตำบล นากะชะ และตำบลฉวาง) และอำเภอนาบอน (ยกเว้นเทศบาลตำบลนาบอน ตำบลแก้วแสน และตำบลนาบอน)
 • พ.ศ.2548,2550  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ.2539 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการติดตามมติสภาผู้แทนราษฎร 
 • พ.ศ. 2535,2540 เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์) 
 • พ.ศ.2543กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2545 รองผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ.2546 กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2548 โฆษกคณะกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พ.ศ.2550 โฆษกคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
 • พ.ศ.2551 รองประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
 • พ.ศ.2554 คณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2553 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ย้อนกลับ