คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง

นายนราพัฒน์ แก้วทอง

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 02 ส.ค. 2512
ที่อยู่ : 180 หมู่บ้าน ประชานิเวศน์ 1 ซอย 8 ถนน เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2589 5771
โทรสาร : 0 2580 6040
อีเมล์ : narapat_tum@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนปานะพันธ์ กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (M.B.A) จาก National University USA.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2535 - 2537 สมุห์บัญชี บริษัทเพชรพล จำกัด
 • พ.ศ. 2540 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระหลวงก่อสร้าง จำกัด
 • พ.ศ. 2541 - 2543 ผู้ช่วย ส.ส.ไพฑูรย์ แก้วทอง
 • พ.ศ. 2544
  • ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เขต 2
  •  เป็นกรรมมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
  • เป็นกรรมมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  • เป็นกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตร เขต 2 อำเภอเมืองพิจิตร ( ได้แก่ ตำบลย่านยาว ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า ) อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอตะพานหิน (ได้แก่ ตำบลวังสำโรง ตำบลทับหมัน ตำบลวังหว้า ตำบลห้วยเกตุ ตำบลคลองคูณ และเทศบาลเมืองตะพานหิน) "

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ