คณะกรรมการบริหารพรรคและอื่นๆ

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 พ.ย. 2511
ที่อยู่ : 279 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086
อีเมล์ : srisamorn_jane@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : การศึกษานอกโรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาญจนบุรี เขต 5 อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค (เฉพาะ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลท่าเสา ตำบลสิงห์ ตำบลไทรโยค ตำบลวักระแจะ และตำบลบ้องตี้) และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน และตำบลแม่กระบุง)
  • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี
  • พ.ศ.2548 - 2549 รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ
  • พ.ศ.2547 - 2548 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
  • พ.ศ.2543 - 2547 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต อำเภอสังขละบุรี
  • พ.ศ.2542 - 2543 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต อำเภอสังขละบุรี

ย้อนกลับ