สาขาพรรคทั่วประเทศ

สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค
กรุงเทพฯ เขต 1 เขตป้อมปราบฯ
นายเอก จึงเลิศศิริ
081-9199848
กรุงเทพฯ เขต 5 เขตดุสิต
พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
081-8355678
กรุงเทพฯ เขต 10 เขตบางซื่อ
นางประกายรัตน์ สุรนาทยุทธ์
086-9704445
กรุงเทพฯ เขต 6 เขตพญาไท
นายสนั่น สนั่นวัฒนานนท์
081-4008553
กรุงเทพฯ เขต 2 เขตปทุมวัน
น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
081-8146774
กรุงเทพฯ เขต 2 เขตสาทร
นายธวัช มนูธรรมธร
081-3557895
กรุงเทพฯ เขต 3 เขตยานนาวา
นายชรินทร์ ศรีผดุงกุล
086-3218542
กรุงเทพฯ เขต 3 เขตบางคอแหลม
นายสิทธิชัย ศิริพรพาณิชย์
085-1618434
กรุงเทพฯ เขต 4 เขตวัฒนา
นายเชาว์ มีขวด
081-4823972
กรุงเทพฯ เขต 6 เขตดินแดง
นายอธิวัฒน์ ทองเพชร
081-8404952
กรุงเทพฯ เขต 9 เขตจตุจักร
นางจรินทร์ทิพย์ ตันเจริญ
กรุงเทพฯ เขต 11 เขตหลักสี่
นายรังสรรค์ กียปัจจ์
084-9194466
กรุงเทพฯ เขต 8 เขตลาดพร้าว
นายชูศักดิ์ จึงพานิช
089-1881888
กรุงเทพฯ เขต 7 เขตวังทองหลาง
น.ส.วันเพ็ญ วันทนาศิริ
083-7144482
กรุงเทพฯ เขต 16 เขตบึงกุ่ม
นายแมน เจริญวัลย์
081-6224774
กรุงเทพฯ เขต 23 เขตบางนา
นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์
086-3297273
กรุงเทพฯ เขต 23 เขตพระโขนง
นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
089-5007450
กรุงเทพฯ เขต 18 เขตคลองสามวา
นายสมัย เจริญช่าง
081-6683883
กรุงเทพฯ เขต 33 เขตบางพลัด
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
081-6491749
กรุงเทพฯ เขต 32 เขตบางกอกน้อย
นายบุญเกิด อารีย์สันติชัย
086-7515955
กรุงเทพฯ เขต 32 เขตตลิ่งชัน
นายชูชาติ ยิ้มงาม
082-6494659
กรุงเทพฯ เขต 31 เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ
นายสุธา นิติภานนท์
081-8556124
กรุงเทพฯ เขต 30 เขตบางแค
นายสัมฤทธิ์ ไม้ทอง
081-8380030
กรุงเทพฯ เขต 4 เขตคลองเตย
นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
081-7356122
กรุงทพฯ เขต 20 เขตลาดกระบัง
นายเจริญณรัฐ ศิริรัตนาสุวรรณ
081-5551505
สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค
กาญจนบุรี เขต 1 อ.เมือง
นายประสาน นิยมทรัพย์
081-8672094
กาญจนบุรี เขต 3 อ.ท่ามะกา
นายปารเมศ โพธารากุล
081-8561991
จันทบุรี เขต 1 อ.เมือง
นายสุบิน กิจจานนท์
086-8263591
ฉะเชิงเทรา เขต 1 อ.เมือง
นายชาลี เจริญสุข
081-5553212
ชลบุรี เขต 2 อ.เมือง
นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
ชลบุรี เขต 5 อ.ศรีราชา
นายพรไพโรจน์ หมอยา
089-0975107
ตราด
นายศักดิ์ชาย เอี่ยมบุญญฤทธิ์
นนทบุรี เขต 1 อ.เมือง
นายประกอบ สังข์โต
081-6656358
นนทบุรี เขต 3 อ.บางกรวย
นายพิพัฒน์ เกวียกกุทัณฑ์
087-4950343
นนทบุรี เขต 5 อ.ปากเกร็ด
นายวรรณไชย ชัยพิพัฒน์
081-2965107
นครนายก เขต 1 อ.เมือง
นายสกลชัย อิสระเสนารักษ์
081-6555322
นครนายก เขต 2 อ.บ้านนา
นายปรีชา เศรษฐโชดึก
081-3440233
ปทุมธานี เขต 2 อ.ลาดหลุมแก้ว
นายอภินันท์ ช่วยบำรุง
081-5554577
ปทุมธานี เขต 1 อ.เมือง - คอลงหลวง
นายบรรจง นาคน้อย
081-6129789
ประจวบฯ เขต 1 อ.เมือง
นายธีรศักดิ์ วรรณวชิรกุล
081-4907012
ประจวบฯ เขต 2 อ.ปราณบุรี
นายขวลิต รัตนสุทธิกุล
ประจวบฯ เขต 3 อ.บางสะพาน
นายสมบูรณ์ เขียนวาด
087-9143250
ปราจีนบุรี เขต 1 อ.เมือง
นายณรงค์ มาสแสง
089-8324469
ปราจีนบุรี เขต 2 อ.กบินทร์บุรี
นายประดิษฐ์ กุลหลี
087-9427488
ปราจีนบุรี เขต 3 อ.ประจันตคาม
นางสาวเยาวลักษณ์ โตอนันต์
081-3033111
เพชรบุรี เขต 1 อ.เมือง
นางอวยพร พลบุตร
089-4438536
เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง
นายแรม อาจอ่อศรี
081-2990063
พระนครศรีฯ เขต 2 อ.มหาราช
นายบุญชู เฉลิมกิจ
081-9968536
ราชบุรี เขต 1 อ.เมือง
นางกัลยา ศิริเนาวกุล
081-9254411
ราชบุรี เขต 2 อ.ปากท่อ
นายธรรมวิชญ์ จิตติบุญประเสริฐ
081-2990088
ราชบุรี เขต 3 อ.โพธาราม
น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ
0863274856
ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง
นายวิวัฒน์ ชีววิญญู
081-8189688
ระยอง เขต 1 อ.เมือง
นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย
081-6368377
ลพบุรี เขต 1 อ.เมือง
นายวีระศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย
081-8523942
ลพบุรี เขต 2 อ.เมือง
นายทม ไทยเจริญ
ลพบุรี เขต 4 อ.ท่าหลวง
นายประทีป อ่อนสลุง
084-9786782
สระแก้ว เขต 3 อ.อรัญประเทศ
พล.ต.อิสระ วัชรประทีป
สมุทรปราการเขต 1 อ.เมือง
นายธนิตศักดิ์ ศีลปพิพัฒน์
083-8847777
สมุทรปราการเขต 4 อ.บางพลี
นายสิริวัฒน์ ชรารินทร์
086-3183451
สมุทรสงคราม เขต 1 อ.เมือง
นายศิโรช องค์ปรีชาชาญ
081-9851673
สิงห์บุรี เขต 1 อ.เมือง
นางปริญดา เรืองฤทธิ์กุล
085-1779948(วัชรินทร์)
อุทัยธานี เขต 1 อ.เมือง
นางวรี อัศวรัตน์
086-2154682
อุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง
นายวิทยา จันทร์สม
087-2031267
สมุทรสาคร เขต 1 อ.เมือง
นายคุณานนท์ ชื่นค้า
081-5566008
จันทบุรี เขต 2 อ.ท่าใหม่
นายมนัส เพ็ญนุกูล
087-1465253
สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค
เชียงใหม่ เขต 1 อ.เมือง
นายบวร ศรีเปารยะ
081-8267935
เชียงใหม่ เขต 2 อ.สารภี
นายคณกฤษ เลาหกุลทรัพย์
081-5684401
เชียงใหม่ เขต 7 อ.แม่แตง
นายธนัญกร ยิ่งโยชน์
081-9928492(อนุชา)
เชียงใหม่ เขต 4 อ.พร้าว
จ.อ.สุวินัย วิมุขมนต์
089-4334303
เชียงใหม่ เขต 3 อ.สันกำแพง
นายจิรพัฒร์ ธาตุอินจันทร์
086-1855740
เชียงใหม่ เขต 6 อ.ไชยปราการ
นางโสรยา บุญยมหา
08-95608728
เชียงใหม่ เขต 5 อ.แม่อาย
นายชิน จิระคุปต์
084-3737459
เชียงราย เขต 1 อ.เมือง
นายเจริญ กาวิล
081-7840565
เชียงราย เขต 5 อ.เชียงของ
นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว
085-0292149
ตาก เขต 1 อ.เมือง
นายสมพงษ์ มีเกษ
089-6438511
ตาก เขต 2 อ.แม่สอด
นายสมจิตร สารปรีชาสกุล
081-0367166
ตาก เขต 3 อ.แม่ระมาด
นายประจวบ สิงคราช
081-0376066
น่าน เขต 1 อ.เมือง
นายเอกรินทร์ ชวนานนท์
น่าน เขต 2 อ.เวียงสา
นายจาตุรนต์ อินนา
084-8944400
นครสวรรค์ เขต 1 อ.เมือง
นายอรุณ กลัดปลี
089-7513552
นครสวรรค์ เขต 5 อ.ตากฟ้า
นายคมสัน สิทธิเลิศประสิทธิ์
082-1656968,081-4757471
พิจิตร เขต 1 อ.เมือง
นายพรสิริชัย ทองปาน
083-6248422
พิจิตร เขต 2 ต.คลองคะเชนทร์
นายอาวุธ เดชอุปการ
086-9257539
พิจิตร เขต 4 อ.ตะพานหิน
นายวัลลพ พามี
081-4743641
พะเยา เขต 1 อ.เมือง
นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล
089-9987875
พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้
นายบุญมี บุญมีตระกูล
แพร่ เขต 1 อ.เมือง
นายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์
089-1916829
แพร่ เขต 2 อ.ร้องกวาง
นายมังกร สุจาคำ
089-7004844
แพร่ เขต 3 อ.วังชิ้น
นายทวี มัดจิต
087-1726493
พิษณุโลก เขต 1 อ.เมือง
นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ
081-9534919
พิษณุโลก เขต 5 อ.นครไทย
นายสุริยนต์ เครือสุข
081-2838214
พิษณูโลก เขต 6 อ.วังทอง
นางระเบย เมืองยม
085-8009833
ลำพูน เขต 1 อ.เมือง
นายจำรัส อินต๊ะโมงค์
ลำพูน เขต 2 อ.ป่าซาง
นายบรรจง วิพรหมชัย
081-9501779
ลำพูน เขต 3 อ.ลี้
นายสิทธิชัย มูลทา
081-3868749
กำแพงเพชร เขต 1 อ.เมือง
นายนันทิพัฒน์ เลิศไกร
084-4955367
อุตรดิตถ์ เขต.1
นางสุภัคกานต์ คงธนศุภธร
086-4317191
ลำปาง เขต 01 อ.เมือง
นางขนิษฐา นิภาเกษม
089-7705003
สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค
กาฬสินธุ์ เขต 1 อ.เมือง
นายคำดี มูลศรี
085-9246808
กาฬสินธุ์ เขต 2 อ.ยางตลาด
นายวิทย์ แสงกล้า
081-4260598
กาฬสินธุ์ เขต 3 อ.หนองกุงศรี
นายดนุพล ผือโย
087-9640082
กาฬสินธุ์ เขต 4 อ.สหัสขันธ์
นายถวิล ชมภูจักร
086-2501444
กาฬสินธุ์ เขต 5 อ.ห้วยผึ้ง
นางเบญจมาศ พิมนิสัย
088-3237383
ขอนแก่น เขต 1 อ.เมือง
นายสมชาญ ศรีสองชัย
081-6016835
ขอนแก่น เขต 2 อ.เมือง
นายชุมพล พวงศิลา
082-1222460,081-5922717
ขอนแก่น เขต 3 อ.กระนวน
นางวิลาวัณย์ ศรีเงิน
087-8616016
ขอนแก่น เขต 6 อ.ชุมแพ
นายดิลกเทพ กุลน้อย
089-2752997
หนองคาย เขต 1 อ.เมือง
นายเทพทัต ทิพยมาตร์
086-2232722
นครพนม เขต 2 อ.ธาตุพนม
นายไพศาล ดงแสง
081-9642745
นครพนม เขต 4 อ.นาแก
นายปราจิตร ตรีศรี
087-9444558
นครราชสีมา เขต 9 อ.พิมาย
นายวันชัย ก้องเจริญพานิชย์
นครราชสีมา เขต 12 อ.ครบุรี
นางกาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์
081-5471268
นครราชสีมา เขต 16 อ.ด่านขุนทด
นางดารา เกตกะโกมล
082-4949254
มหาสารคาม เขต 5 อ.โกสุมพิสัย
นายทรงฤทธิ์ ถุงแก้ว
086-6304511
ยโสธร เขต 3 อ.ทรายมูล
นายทองอินทร์ เวฬุวนารักษ์
085-6399997
ร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง
นางอภิรนันท์ ศรีมันตะ
ร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เสลภูมิ
นายยงยุทธ ขัติยนนท์
086-2268550
อำนาจเจริญ เขต 1 อ.เมือง
นายเติม วรรณเสน
085-6825982
อำนาจเจริญ เขต 2
นายอ่อนสี บัวภาเรือง
083-3710802
อุบลราชธานี เขต 3 อ.เขื่องใน
นายวิจิตร กาหลง
081-8788189
อุบลราชธานี เขต 6 อ.เขมราฐ
ร.ต.ท.เทพประทีป ท้าวมา
080-4745212
อุบลราชธานี เขต 8 อ.พิบูลมังสาหาร
นายสงบ แพทย์เพียร
081-9973571
ชัยภูมิ เขต4 อ.บำเหน็จณรงค์
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย
081-2664134
สาขาพรรค ชื่อประธานสาขาพรรค
กระบี่ เขต 2 อ.เขาพนม
นายบุญเกตุ ตันบุตร
กระบี่ เขต 3 อ.คลองท่อม
นายธรรมรักษ์ จงรักษ์
089-2925161
ชุมพร เขต 1 อ.เมือง
นายวิชัย สุดสวาสดิ์
082-2886635
ชุมพร เขต 2 อ.ท่าแซะ
นายเดชา พยัคฆิน
087-0228948
ชุมพร เขต 3 อ.หลังสวน
นายธีรยุทธ ปางวิรุฬห์รักข์
089-8924194
ตรัง เขต 1 อ.เมือง
นายพรศักดิ์ จริงจิตร
089-9710902
ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด
นางอรทิภา เทพชู
086-2675492
ตรัง เขต 3 อ.ปะเหลียน
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
084-6622262
ตรัง เขต 4 อ.กันตัง
นายณัฎฐพร สินไชย
085-0684624
นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง
นายมะรอฮิง แวกิจิ
083-1683939
นราธิวาส เขต 2 อ.สุไหงโก-ลก
นางเสาวลักษณ์ สมาน
087-3941151
นราธิวาส เขต 3 อ.ระแงะ
นายสุวัฒน์ สันติกาญจน์
081-0926685
นราธิวาส เขต 4 อ.รือเสาะ
นายยะยา มะมิง
089-6560864
นครศรีฯ เขต 1 อ.เมือง
นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว
081-2718761
นครศรีฯ เขต 2 อ.พรหมคีรี
นายประเสริฐ สุขช่วง
081-0906994
นครศรีฯ เขต 3 อ.พระพรหม
นายปราโมทย์ สวนประพัฒน์
080-1446319
นครศรีฯ เขต 4 อ.สิชล
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
081-8146093
นครศรีฯ เขต 5 อ.ช้างกลาง
นายวิชิตร บุญชูเกียรติ
089-9154972
นครศรีฯ เขต 6 อ.ทุ่งใหญ่
นายเจริญ วัฒนสงค์
086-2724566
นครศรีฯ เขต 7 อ.ทุ่งสง
จ.ส.อ.เริ่ม โสพิกุล
089-6516208
นครศรีฯ เขต 8 อ.จุฬาภรณ์
นายสามิตร อ่อนคง
089-8756559
นครศรีฯ เขต 9 อ.ชะอวด
นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช
081-3674210
นครศรีฯ เขต 10 อ.หัวไทร
นางกัลยาณี ประสพสุข
081-7976583
ปัตตานี เขต 1 อ.เมือง
นายสุริยา สาครวิโรจน์
081-7387734
ปัตตานี เขต 2 อ.โคกโพธิ์
นายสงคราม อาวภาค
084-9654514
ปัตตานี เขต 4 อ.สายบุรี
ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง
081-9592147
พังงา เขต.2 อ.ท้ายเหมือง
นายสมบัติ กิไพโรจน์
089-9095656
พัทลุง เขต 1 อ.เมืองพัทลุง
นายสุพัฒ ชาตรี
081-8971914
พัทลุง เขต 2 อ.เมือง
นายอรุณรัตน์ ชูทับ
081-7679513
พัทลุง เขต 3 อ.ตะโหมด
นายประเสริฐ ดำสุด
084-8532197
ภูเก็ต เขต 1 อ.เมือง
นายวีระศักดิ์ สุขสมบูรณ์
08-31755899
ภูเก็ต เขต 2 อ.ถลาง
นายวัชรินทร์ ดุมลักษณ์
081-6150211
ยะลา เขต 3 อ.เบตง
นายจรัญ จันทร์ทิพย์
085-0811156
สงขลา เขต 1 อ.เมือง
นายผล มีสุวรรณ
089-8777935
สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่
นายชัยวัฒน์ ชัยงาม
089-7386095
สงขลา เขต 3 ต.คอหงส์
นายยงยุทธ พรรณราย
084-3006009
สงขลา เขต 4 อ.สทิงพระ
นายกาจบัณฑิต รามมาก
081-9636134
สงขลา เขต 5 อ.สิงหนคร
นายสาโรช แก้วคำ
089-7337747
สงขลา เขต 6 อ.สะเดา
นายเชษฐเชื้อ ภัทรฐานพัฒน์
081-9592142
สงขลา เขต 7 อ.นาทวี
นายปัญญา สารมาศ
087-7968090
สงขลา เขต 8 อ.จะนะ
นายอิสมาแอล หมินหวัง
081-8984875
สุราษฎร์ฯ เขต 1 อ.เมือง
นายพงศ์รัตน์ ปิ่นแก้ว
081-5372563
สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.กาญจนดิษฐ์
นาสาวสุลีพร จันทร์หุ่น
081-5399955
สุราษฎร์ฯ เขต 3 อ.บ้านนาสาร

สุราษฎร์ฯ เขต 4 อ.พุนพิน
นายวณิชย์ พลฤทธิ์
081-8956317
สุราษฎร์ฯ เขต 5 อ.พระแสง
นายพรภิรมย์ ทองสัมฤทธิ์
สุราษฎร์ฯ เขต 6 อ.ไชยา
นายโกเมท เกิดสมบัติ
สตูล เขต 1 อ.เมือง
นายอรุณ บูหมัน
084-3988741
สตูล เขต 2 อ.ละงู
นายชำาญ เมฆตรง
081-9617984
จ.สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.เกาะสมุย
นายปรีชา เรืองศรี
087-8819130
กระบี่ เขต 1 อำเภอเมือง
นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
081-8493327
ยะลา เขต 1 อ.เมืองยะลา