กรุงเทพฯ เขต 1 เขตป้อมปราบฯ

          สาขาลำดับที่  185   วันที่รับตำแหน่ง 28 มี.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ม.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 27 มี.ค. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 1 เขตป้อมปราบฯ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 224/22 ถ.หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100
โทรศัพท์ 02-2822585          โทรสาร  02-2822585            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายเอก จึงเลิศศิริ
  1. นายเอก จึงเลิศศิริ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายเอก จึงเลิศศิริ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย
  2. นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายพัฒนา ปิติวัฒาลัย รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายธีรกร ไหวดี
  3. นายธีรกร ไหวดี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธีรกร ไหวดี เลขานุการ รับจ้าง
 • นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล
  4. นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมฤทธิ์
  5. นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสาวสุนีย์รัตน์ ยั่งยืนอมฤทธิ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายโกศล อนุบุตรพงษ์สกุล
  6. นายโกศล อนุบุตรพงษ์สกุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายโกศล อนุบุตรพงษ์สกุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวรรณชัย วราศืรืกุล
  7. นายวรรณชัย วราศืรืกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวรรณชัย วราศืรืกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสาวสุรางค์ จิตรจินดา
  8. นางสาวสุรางค์ จิตรจินดา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางสาวสุรางค์ จิตรจินดา กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
  9. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ กรรมการ รับจ้าง
 • นางยุพิน วณิชย์พรรค
  10. นางยุพิน วณิชย์พรรค
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางยุพิน วณิชย์พรรค กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุุวิรัตน์ สาคร
  11. นายสุุวิรัตน์ สาคร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสุุวิรัตน์ สาคร กรรมการ รับจ้าง