กรุงเทพฯ เขต 5 เขตดุสิต

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ กท01          สาขาลำดับที่  48   วันที่รับตำแหน่ง 17 ก.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 19 พ.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 16 ก.ค. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 5 เขตดุสิต                
ที่ตั้งสาขาพรรค 9 ซ.สุโขทัย 1 แขวง สวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-6289494                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
  1. พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา ประธานสาขาพรรค ข้าราชการการเมือง
 • นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์
  2. นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตเพิ่มความดี
  3. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตเพิ่มความดี
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตเพิ่มความดี เลขานุการ รับจ้าง
 • นางประดับศรี ดาราสิชฌน์
  4. นางประดับศรี ดาราสิชฌน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางประดับศรี ดาราสิชฌน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายสุวิทย์ โอฬารกิจกุลชัย
  5. นายสุวิทย์ โอฬารกิจกุลชัย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายสุวิทย์ โอฬารกิจกุลชัย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายรังสรรค์ เรณางกูร
  6. นายรังสรรค์ เรณางกูร
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายรังสรรค์ เรณางกูร นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางอ้อมเดือน จุ่มผัด
  7. นางอ้อมเดือน จุ่มผัด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางอ้อมเดือน จุ่มผัด โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายชัยรัตน์ ผ๔กเกษร
  8. นายชัยรัตน์ ผ๔กเกษร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายชัยรัตน์ ผ๔กเกษร กรรมการ รับจ้าง
 • นายเลอศักดิ์ อำเพชร
  9. นายเลอศักดิ์ อำเพชร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเลอศักดิ์ อำเพชร กรรมการ รับจ้าง
 • นางศิลาพรรณ โค้วฮวด
  10. นางศิลาพรรณ โค้วฮวด
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางศิลาพรรณ โค้วฮวด กรรมการ รับจ้าง
 • นายรัชเวทย์ คำเสมอคชสีห์
  11. นายรัชเวทย์ คำเสมอคชสีห์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายรัชเวทย์ คำเสมอคชสีห์ กรรมการ รับจ้าง