กรุงเทพฯ เขต 10 เขตบางซื่อ

          สาขาลำดับที่  72   วันที่รับตำแหน่ง 28 ส.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 13 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 27 ส.ค. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 10 เขตบางซื่อ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 45 ถ.วงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-7190314          โทรสาร  02-5875688            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายประสิทธิ์ ทวีศรี
  1. นายประสิทธิ์ ทวีศรี
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  1 นายประสิทธิ์ ทวีศรี รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางมณีรัตน์ นิ่มทอง
  2. นางมณีรัตน์ นิ่มทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  2 นางมณีรัตน์ นิ่มทอง เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.บุญตา กุตาวัน
  3. น.ส.บุญตา กุตาวัน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 น.ส.บุญตา กุตาวัน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.จุฑารัตน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
  4. น.ส.จุฑารัตน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 น.ส.จุฑารัตน์ จึงเจริญสุขยิ่ง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอนุชาติ คงสมกัน
  5. นายอนุชาติ คงสมกัน
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นายอนุชาติ คงสมกัน นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายรุ่งเรือง แหทอง
  6. นายรุ่งเรือง แหทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายรุ่งเรือง แหทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์
  7. นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นางหัฐธภรณ์ พิทยาภิรักษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สุดารัตน์ ตระกูลมงคลสุข
  8. น.ส.สุดารัตน์ ตระกูลมงคลสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.สุดารัตน์ ตระกูลมงคลสุข กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ปิยาณี ภู่ด้าย
  9. น.ส.ปิยาณี ภู่ด้าย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.ปิยาณี ภู่ด้าย กรรมการ รับจ้าง