จันทบุรี เขต 2 อ.ท่าใหม่

          สาขาลำดับที่  162   วันที่รับตำแหน่ง 10 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 10 เม.ย. 2555    วันที่ครบวาระ 09 เม.ย. 2557
สาขาพรรค จันทบุรี เขต 2 อ.ท่าใหม่                
ที่ตั้งสาขาพรรค 82/9-10 ม.8 ตำบลวังโตยด อำเภแนายายอาม จะงหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 039-437119          โทรสาร  039-437119            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายมนัส เพ็ญนุกูล
  1. นายมนัส เพ็ญนุกูล
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายมนัส เพ็ญนุกูล ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • ว่าที่ ร.ต.อุดม ราชกิจ
  2. ว่าที่ ร.ต.อุดม ราชกิจ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  2 ว่าที่ ร.ต.อุดม ราชกิจ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายฉัตรชัย ชาวเขาดิน
  3. นายฉัตรชัย ชาวเขาดิน
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  3 นายฉัตรชัย ชาวเขาดิน รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอารมณ์ ผาสุข
  4. นางอารมณ์ ผาสุข
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  4 นางอารมณ์ ผาสุข เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางเอมอร ชวาลา
  5. นางเอมอร ชวาลา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  5 นางเอมอร ชวาลา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายภูมิลักษณ์ ดวงมณี
  6. นายภูมิลักษณ์ ดวงมณี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายภูมิลักษณ์ ดวงมณี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางศศิธร บรรจง
  7. นางศศิธร บรรจง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  7 นางศศิธร บรรจง กรรมการ รับจ้าง
 • นางกาหลง ชอบชน
  8. นางกาหลง ชอบชน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางกาหลง ชอบชน กรรมการ รับจ้าง
 • นางสิริวรรณ เชยเล็ก
  9. นางสิริวรรณ เชยเล็ก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางสิริวรรณ เชยเล็ก กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.สวรรยา แจ่มใส
  10. น.ส.สวรรยา แจ่มใส
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.สวรรยา แจ่มใส กรรมการ รับจ้าง