กรุงเทพฯ เขต 6 เขตพญาไท

          สาขาลำดับที่  28   วันที่รับตำแหน่ง 21 ก.ค. 2553
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 29 ม.ค. 2547    วันที่ครบวาระ 20 ก.ค. 2555
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 6 เขตพญาไท                
ที่ตั้งสาขาพรรค 254/15-16 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
โทรศัพท์ 02-2795406          โทรสาร  02-2796792            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสนั่น สนั่นวัฒนานนท์
  1. นายสนั่น สนั่นวัฒนานนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสนั่น สนั่นวัฒนานนท์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายธนกร ดวงพัตรา
  2. นายธนกร ดวงพัตรา
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธนกร ดวงพัตรา รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสุจินดา เฮงเจริญวรกุล
  3. นางสุจินดา เฮงเจริญวรกุล
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสุจินดา เฮงเจริญวรกุล เลขานุการ รับจ้าง
 • นายประเสริฐ คล่องณรงค์
  4. นายประเสริฐ คล่องณรงค์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายประเสริฐ คล่องณรงค์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพิมพา แก้วมณี
  5. นางพิมพา แก้วมณี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพิมพา แก้วมณี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอำนวย แก้วมณี
  6. นายอำนวย แก้วมณี
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  6 นายอำนวย แก้วมณี โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุรินทร์ เทพนิมิตกุล
  7. นายสุรินทร์ เทพนิมิตกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุรินทร์ เทพนิมิตกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายต้อย	ฤทธิ์อิ่ม
  8. นายต้อย ฤทธิ์อิ่ม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายต้อย ฤทธิ์อิ่ม กรรมการ รับจ้าง
 • นายนภัทร	บุญฮับหลี
  9. นายนภัทร บุญฮับหลี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายนภัทร บุญฮับหลี กรรมการ รับจ้าง