กรุงเทพฯ เขต 2 เขตปทุมวัน

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ กท04          สาขาลำดับที่  113   วันที่รับตำแหน่ง 14 ธ.ค. 2553
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 12 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 13 ธ.ค. 2555
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 2 เขตปทุมวัน          เขตเลือกตั้งที่  04    
ที่ตั้งสาขาพรรค 1684 ถ.บรรทัดทอง แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2141515          โทรสาร  02-2159899          E-mail  public@democrat.or.th

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
  1. น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายนิพนธ์ กวีสกุลวงศ์
  2. นายนิพนธ์ กวีสกุลวงศ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนิพนธ์ กวีสกุลวงศ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิชัย วงศ์วานิชวัฒนา
  3. นายวิชัย วงศ์วานิชวัฒนา
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวิชัย วงศ์วานิชวัฒนา เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอนุรักษ์ สง่าพล
  4. นายอนุรักษ์ สง่าพล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอนุรักษ์ สง่าพล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายทินกร สงครามมา
  5. นายทินกร สงครามมา
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายทินกร สงครามมา เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายปรัชญา รัตนโพธิ์ทอง
  6. นายปรัชญา รัตนโพธิ์ทอง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายปรัชญา รัตนโพธิ์ทอง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประคอง เฮงสาโรชัย
  7. นายประคอง เฮงสาโรชัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประคอง เฮงสาโรชัย โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.สุภาวดี ฉัตรบรรยงค์
  8. น.ส.สุภาวดี ฉัตรบรรยงค์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.สุภาวดี ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิเชียร มุขจีน
  9. นายวิเชียร มุขจีน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิเชียร มุขจีน กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.อุไร อนันตสิน
  10. น.ส.อุไร อนันตสิน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.อุไร อนันตสิน กรรมการ รับจ้าง
 • นายอภิชาติ วิถีธรรม
  11. นายอภิชาติ วิถีธรรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายอภิชาติ วิถีธรรม กรรมการ รับจ้าง