กรุงเทพฯ เขต 4 เขตคลองเตย

          สาขาลำดับที่  51   วันที่รับตำแหน่ง 08 เม.ย. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 11 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 4 เขตคลองเตย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 333 ซ.วัดคลองเตยใน ถ.ระนอง แขวงคลองเตย เขต คลองเตย
โทรศัพท์ 02-2499998          โทรสาร  02-2499998            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
  1. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายชวลิต ศรีวงศ์พนาเวศ
  2. นายชวลิต ศรีวงศ์พนาเวศ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชวลิต ศรีวงศ์พนาเวศ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ์
  3. นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายณัฐชัย จงอุดมฤกษ์ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางสาวชัญญพะชร์ โชคประสิทธิ์ผล
  4. นางสาวชัญญพะชร์ โชคประสิทธิ์ผล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวชัญญพะชร์ โชคประสิทธิ์ผล รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายพิชิต หาญธำรงวิทย์
  5. นายพิชิต หาญธำรงวิทย์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายพิชิต หาญธำรงวิทย์ เหรัญญิก นักธุรกิจ
 • นายสุวิศิษฐ์ อัจฉริยะกิติสกุล
  6. นายสุวิศิษฐ์ อัจฉริยะกิติสกุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุวิศิษฐ์ อัจฉริยะกิติสกุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • นายพิจิตต์ ทองนิ่ม
  7. นายพิจิตต์ ทองนิ่ม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายพิจิตต์ ทองนิ่ม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประวิทย์ สุจิต์อนันต์
  8. นายประวิทย์ สุจิต์อนันต์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายประวิทย์ สุจิต์อนันต์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.พรเพ็ญ ผ่องอำไพ
  9. น.ส.พรเพ็ญ ผ่องอำไพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.พรเพ็ญ ผ่องอำไพ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ณิชาพัชร์ เดชสุภา
  10. น.ส.ณิชาพัชร์ เดชสุภา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 น.ส.ณิชาพัชร์ เดชสุภา กรรมการ รับจ้าง
 • นางสงกรานต์ บัวสุข
  11. นางสงกรานต์ บัวสุข
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสงกรานต์ บัวสุข กรรมการ รับจ้าง