กรุงเทพฯ เขต 2 เขตสาทร

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ กท05          สาขาลำดับที่  170   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 07 ธ.ค. 2537    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 2 เขตสาทร          เขตเลือกตั้งที่  05    
ที่ตั้งสาขาพรรค 26/17 ซ.จันทร์ 24 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร จ.กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-6739599,6739600                         

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายธวัช มนูญธรรมธร
  1. นายธวัช มนูญธรรมธร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายธวัช มนูญธรรมธร ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์
  2. นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายชาญชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์
  3. นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวิชัย นันท์ธนทรัพย์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายพสิษฐ์ อินทรผกาวงศ์
  4. นายพสิษฐ์ อินทรผกาวงศ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายพสิษฐ์ อินทรผกาวงศ์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางชวนพิศ สกุลอนุชิต
  5. นางชวนพิศ สกุลอนุชิต
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางชวนพิศ สกุลอนุชิต เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายสุชาติ ตั้งศิริวัฒนากุล
  6. นายสุชาติ ตั้งศิริวัฒนากุล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายสุชาติ ตั้งศิริวัฒนากุล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายปรีชา เรืองสุข
  7. นายปรีชา เรืองสุข
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายปรีชา เรืองสุข โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสมชาย ศรีศุภวัฒนะ
  8. นายสมชาย ศรีศุภวัฒนะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสมชาย ศรีศุภวัฒนะ กรรมการ รับจ้าง
 • นางนัยนา ลัทธิสารพันธ์
  9. นางนัยนา ลัทธิสารพันธ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางนัยนา ลัทธิสารพันธ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายศิรดิษฐ์ ทรัพย์ราชันย์
  10. นายศิรดิษฐ์ ทรัพย์ราชันย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายศิรดิษฐ์ ทรัพย์ราชันย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางสาววัชกร วรบวร
  11. นางสาววัชกร วรบวร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสาววัชกร วรบวร กรรมการ ค้าขาย