กรุงเทพฯ เขต 3 เขตบางคอแหลม

          สาขาลำดับที่  93   วันที่รับตำแหน่ง 15 พ.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 เม.ย. 2528    วันที่ครบวาระ 14 พ.ค. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 3 เขตบางคอแหลม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 4/17 ซ.เจริญกรุง 78 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120
โทรศัพท์ 02-6881118          โทรสาร  02-6881164            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสิทธิชัย ศิริพรพาณิชย์
  1. นายสิทธิชัย ศิริพรพาณิชย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสิทธิชัย ศิริพรพาณิชย์ ประธานสาขาพรรค แพทย์
 • นางสมบัติ กาญจนาคมานันท์
  2. นางสมบัติ กาญจนาคมานันท์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นางสมบัติ กาญจนาคมานันท์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสุไร แก้วทอง
  3. นางสุไร แก้วทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสุไร แก้วทอง เลขานุการ รับจ้าง
 • นายธีรยุทธ อินสกุล
  4. นายธีรยุทธ อินสกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายธีรยุทธ อินสกุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายมนต์ชัย อึ้งใจธรรม
  5. นายมนต์ชัย อึ้งใจธรรม
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายมนต์ชัย อึ้งใจธรรม เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวรวุฒิ วิสุทธิ์เสรีวงศ์
  6. นายวรวุฒิ วิสุทธิ์เสรีวงศ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวรวุฒิ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายธวัชชัย ทองธนานุกูล
  7. นายธวัชชัย ทองธนานุกูล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายธวัชชัย ทองธนานุกูล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายทศพร ฤทธิ์อร่าม
  8. นายทศพร ฤทธิ์อร่าม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายทศพร ฤทธิ์อร่าม กรรมการ รับจ้าง
 • นายเกษม รุ่งศรี
  9. นายเกษม รุ่งศรี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเกษม รุ่งศรี กรรมการ รับจ้าง
 • นางผุสดี ธงถาวรสุวรรณ
  10. นางผุสดี ธงถาวรสุวรรณ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางผุสดี ธงถาวรสุวรรณ กรรมการ รับจ้าง
 • นายธงชัย ลิ่มอดิศัย
  11. นายธงชัย ลิ่มอดิศัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายธงชัย ลิ่มอดิศัย กรรมการ รับจ้าง