ลำปาง เขต 01 อ.เมือง

สาขาพรรคประชาธิปัตย์ที่ 29          สาขาลำดับที่  29   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 เม.ย. 2556    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค ลำปาง เขต 01 อ.เมือง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 106/4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-228623          โทรสาร  054-228663            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางขนิษฐา นิภาเกษม
  1. นางขนิษฐา นิภาเกษม
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางขนิษฐา นิภาเกษม ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสิทธิพร เวียงสุวรรณ
  2. นายสิทธิพร เวียงสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสิทธิพร เวียงสุวรรณ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางสุกัญญา ใจคำ
  3. นางสุกัญญา ใจคำ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางสุกัญญา ใจคำ เลขานุการ รับจ้าง
 • นางปราณี เรืองกิจสกุล
  4. นางปราณี เรืองกิจสกุล
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางปราณี เรืองกิจสกุล รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางวัลยา ริยาคำ
  5. นางวัลยา ริยาคำ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางวัลยา ริยาคำ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายทัน มิลิกาญจน์
  6. นายทัน มิลิกาญจน์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายทัน มิลิกาญจน์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางจุไรรัตน์ โชติกิจนันทกุล
  7. นางจุไรรัตน์ โชติกิจนันทกุล
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางจุไรรัตน์ โชติกิจนันทกุล โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางจำลอง รุ่งเรืองโรจนา
  8. นางจำลอง รุ่งเรืองโรจนา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางจำลอง รุ่งเรืองโรจนา กรรมการ รับจ้าง
 • นางปาริชาติ ทาเขียว
  9. นางปาริชาติ ทาเขียว
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางปาริชาติ ทาเขียว กรรมการ รับจ้าง
 • นางสมจิตต์ วิยาภรณ์
  10. นางสมจิตต์ วิยาภรณ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางสมจิตต์ วิยาภรณ์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางศรีลา สิทธิกูลนะ
  11. นางศรีลา สิทธิกูลนะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางศรีลา สิทธิกูลนะ กรรมการ รับจ้าง