กรุงเทพฯ เขต 6 เขตดินแดง

          สาขาลำดับที่  83   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 6 เขตดินแดง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 27 ซ.สมปรารถนา แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
โทรศัพท์ 02-2452718                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายอธิวัฒน์ ทองเพชร
  1. นายอธิวัฒน์ ทองเพชร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายอธิวัฒน์ ทองเพชร ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายนพาพงษ์ นกต่อ
  2. นายนพาพงษ์ นกต่อ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายนพาพงษ์ นกต่อ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
  3. นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายอภิชาช คงทอง
  4. นายอภิชาช คงทอง
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายอภิชาช คงทอง รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางสุทธนีย์ ทองคำ
  5. นางสุทธนีย์ ทองคำ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางสุทธนีย์ ทองคำ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางเกษแก้ว องค์คุณา
  6. นางเกษแก้ว องค์คุณา
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางเกษแก้ว องค์คุณา นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประสาท มูหะหมัด
  7. นายประสาท มูหะหมัด
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประสาท มูหะหมัด โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสิริ แม้นสุรางค์
  8. นายสิริ แม้นสุรางค์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสิริ แม้นสุรางค์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวีระ วิริยะศิริ
  9. นายวีระ วิริยะศิริ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวีระ วิริยะศิริ กรรมการ รับจ้าง
 • นายณรงค์ ปราบปัญจะ
  10. นายณรงค์ ปราบปัญจะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายณรงค์ ปราบปัญจะ กรรมการ รับจ้าง