จ.สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.เกาะสมุย

          สาขาลำดับที่  23   วันที่รับตำแหน่ง 30 เม.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 30 เม.ย. 2556    วันที่ครบวาระ 29 เม.ย. 2558
สาขาพรรค จ.สุราษฎร์ฯ เขต 2 อ.เกาะสมุย          เขตเลือกตั้งที่  02    
ที่ตั้งสาขาพรรค 313 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ 085-7916161 จันทร์          โทรสาร  077-426222            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายปรีชา เรืองศรี
  1. นายปรีชา เรืองศรี
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายปรีชา เรืองศรี ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายประเสริฐ ภู่ศิริ
  2. นายประเสริฐ ภู่ศิริ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประเสริฐ ภู่ศิริ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.ปวริศา ทองเรือง
  3. น.ส.ปวริศา ทองเรือง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 น.ส.ปวริศา ทองเรือง เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.ทัศนีย์ ทองทิพย์
  4. น.ส.ทัศนีย์ ทองทิพย์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.ทัศนีย์ ทองทิพย์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางอนงค์นาถ เพชรรัตน์
  5. นางอนงค์นาถ เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอนงค์นาถ เพชรรัตน์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอำนาจ อำไพ
  6. นายอำนาจ อำไพ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอำนาจ อำไพ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสิทธิ์ บุญสิน
  7. นายสิทธิ์ บุญสิน
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสิทธิ์ บุญสิน โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางวรรณา นุกูลธรรม
  8. นางวรรณา นุกูลธรรม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางวรรณา นุกูลธรรม กรรมการ รับจ้าง
 • นายวิศิษฐ์ พรหมเจริญ
  9. นายวิศิษฐ์ พรหมเจริญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวิศิษฐ์ พรหมเจริญ กรรมการ รับจ้าง