กรุงเทพฯ เขต 9 เขตจตุจักร

          สาขาลำดับที่  98   วันที่รับตำแหน่ง 09 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 27 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 08 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 9 เขตจตุจักร                
ที่ตั้งสาขาพรรค 1346/5 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900
          โทรสาร  02-2800820, 02-5417719            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นางจรินทร์ทิพย์ ตันเจริญ
  1. นางจรินทร์ทิพย์ ตันเจริญ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นางจรินทร์ทิพย์ ตันเจริญ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสุทธิชัย พวงมาลัยทอง
  2. นายสุทธิชัย พวงมาลัยทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายสุทธิชัย พวงมาลัยทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธนพล ทองคำสุข
  3. นายธนพล ทองคำสุข
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายธนพล ทองคำสุข เลขานุการ รับจ้าง
 • นายบุญเลิศ ศรีรัวไพโรจน์
  4. นายบุญเลิศ ศรีรัวไพโรจน์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายบุญเลิศ ศรีรัวไพโรจน์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายมนตรี นพขำ
  5. นายมนตรี นพขำ
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายมนตรี นพขำ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นางจารุพร พวงมาลัยทอง
  6. นางจารุพร พวงมาลัยทอง
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางจารุพร พวงมาลัยทอง นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายประกอบ มะลิทอง
  7. นายประกอบ มะลิทอง
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายประกอบ มะลิทอง โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางกฉวีวรรณ เจือทอง
  8. นางกฉวีวรรณ เจือทอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางกฉวีวรรณ เจือทอง กรรมการ รับจ้าง