กรุงเทพฯ เขต 11 เขตหลักสี่

          สาขาลำดับที่  100   วันที่รับตำแหน่ง 09 ต.ค. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 31 ต.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 08 ต.ค. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 11 เขตหลักสี่                
ที่ตั้งสาขาพรรค 200/249 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทรศัพท์ 02-9820326          โทรสาร  02-9820326            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายรังสรรค์ กียปัจจ์
  1. นายรังสรรค์ กียปัจจ์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายรังสรรค์ กียปัจจ์ ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธชอาจ พรหมพงษ์
  2. นายธชอาจ พรหมพงษ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธชอาจ พรหมพงษ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น
  3. นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายวุฒิชัย เนียมอบปั้น เลขานุการ รับจ้าง
 • นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์
  4. นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายธราธพ ชาตรี
  5. นายธราธพ ชาตรี
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายธราธพ ชาตรี เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายวุฒชาติ นันตนะ
  6. นายวุฒชาติ นันตนะ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายวุฒชาติ นันตนะ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางสิรินันท์ อารีย์วงศ์
  7. นางสิรินันท์ อารีย์วงศ์
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางสิรินันท์ อารีย์วงศ์ โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางอุษา สุพลธวณิชย์
  8. นางอุษา สุพลธวณิชย์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นางอุษา สุพลธวณิชย์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายจารุกิตต์ มัชฌิมาดิลก
  9. นายจารุกิตต์ มัชฌิมาดิลก
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายจารุกิตต์ มัชฌิมาดิลก กรรมการ รับจ้าง
 • นายสุพล รักษา
  10. นายสุพล รักษา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสุพล รักษา กรรมการ รับจ้าง
 • นายศิรวัฒน์ วิยะเศษ
  11. นายศิรวัฒน์ วิยะเศษ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายศิรวัฒน์ วิยะเศษ กรรมการ รับจ้าง