กรุงเทพฯ เขต 8 เขตลาดพร้าว

          สาขาลำดับที่  184   วันที่รับตำแหน่ง 11 ก.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 04 ม.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 10 ก.ค. 2557
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 8 เขตลาดพร้าว                
ที่ตั้งสาขาพรรค 96 ม.7 ซอยนาคนิวาส 25 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทรศัพท์ 02-5399398          โทรสาร  02-5399305            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชูศักดิ์ จึงพานิช
  1. นายชูศักดิ์ จึงพานิช
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชูศักดิ์ จึงพานิช ประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายธีรพงศ์ จินตนพันธุ์
  2. นายธีรพงศ์ จินตนพันธุ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายธีรพงศ์ จินตนพันธุ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ
  3. นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.เสาวรัตน์ แซ่เตีย
  4. น.ส.เสาวรัตน์ แซ่เตีย
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.เสาวรัตน์ แซ่เตีย รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางธัญภา เทียนประทีป
  5. นางธัญภา เทียนประทีป
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางธัญภา เทียนประทีป เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายเฉลิมพล จินตพันธ์
  6. นายเฉลิมพล จินตพันธ์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายเฉลิมพล จินตพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายวิเชียร ปัญญาภู
  7. นายวิเชียร ปัญญาภู
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายวิเชียร ปัญญาภู โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • น.ส.กิริยา สุนนทวุฒิ
  8. น.ส.กิริยา สุนนทวุฒิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 น.ส.กิริยา สุนนทวุฒิ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวุฒิศิลป์ บุญวงศ์ภิวัฒน์
  9. นายวุฒิศิลป์ บุญวงศ์ภิวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวุฒิศิลป์ บุญวงศ์ภิวัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางจินตนา ผู้พัฒน์
  10. นางจินตนา ผู้พัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางจินตนา ผู้พัฒน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นางจิราวรรณ ศรีชลาลัย
  11. นางจิราวรรณ ศรีชลาลัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางจิราวรรณ ศรีชลาลัย กรรมการ รับจ้าง