กรุงเทพฯ เขต 7 เขตวังทองหลาง

          สาขาลำดับที่  37   วันที่รับตำแหน่ง 13 พ.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 29 ม.ค. 2547    วันที่ครบวาระ 12 พ.ย. 2557
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 7 เขตวังทองหลาง                
ที่ตั้งสาขาพรรค 174 ซ.รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลางกทม.10310
โทรศัพท์ 02-9318087-9          โทรสาร  02-9318085            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • น.ส.วันเพ็ญ วันทนาศิริ
  1. น.ส.วันเพ็ญ วันทนาศิริ
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 น.ส.วันเพ็ญ วันทนาศิริ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายอำนวย ศรียุยงค์
  2. นายอำนวย ศรียุยงค์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายอำนวย ศรียุยงค์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจำเนียร คงเพียรทำ
  3. นายจำเนียร คงเพียรทำ
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายจำเนียร คงเพียรทำ เลขานุการ รับจ้าง
 • นายชัยวุธ อังคสุภณ
  4. นายชัยวุธ อังคสุภณ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายชัยวุธ อังคสุภณ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางพจนา เนตรนุช
  5. นางพจนา เนตรนุช
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางพจนา เนตรนุช เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายชาติชาย ศรีดี
  6. นายชาติชาย ศรีดี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายชาติชาย ศรีดี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสงบ มะแย้ม
  7. นายสงบ มะแย้ม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสงบ มะแย้ม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายจิตร์ แก้วประเสริฐ
  8. นายจิตร์ แก้วประเสริฐ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายจิตร์ แก้วประเสริฐ กรรมการ รับจ้าง
 • นายวินัย ซุ่นเซ่ง
  9. นายวินัย ซุ่นเซ่ง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายวินัย ซุ่นเซ่ง กรรมการ รับจ้าง
 • นายวราวุฒิ มะลิกอง
  10. นายวราวุฒิ มะลิกอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายวราวุฒิ มะลิกอง กรรมการ รับจ้าง