กรุงเทพฯ เขต 16 เขตบึงกุ่ม

          สาขาลำดับที่  27   วันที่รับตำแหน่ง 26 มิ.ย. 2556
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 16 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 25 มิ.ย. 2558
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 16 เขตบึงกุ่ม                
ที่ตั้งสาขาพรรค 11/39-40 ม.6 ซ.นวมินทร์ 60 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
โทรศัพท์ 02-9478655          โทรสาร  02-9477242            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายแมน เจริญวัลย์
  1. นายแมน เจริญวัลย์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายแมน เจริญวัลย์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายปณิธิ อ้นสุวรรณ
  2. นายปณิธิ อ้นสุวรรณ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายปณิธิ อ้นสุวรรณ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอัครพล แสงจันทร์
  3. นายอัครพล แสงจันทร์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอัครพล แสงจันทร์ เลขานุการ รับจ้าง
 • นาสมศักดิ์ ชีนิมิตร
  4. นาสมศักดิ์ ชีนิมิตร
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นาสมศักดิ์ ชีนิมิตร รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นางประทิน สังข์ทอง
  5. นางประทิน สังข์ทอง
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางประทิน สังข์ทอง เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์
  6. นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอารุณ ยุติธรรม
  7. นายอารุณ ยุติธรรม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอารุณ ยุติธรรม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปพนชัย สุวรรณทศ
  8. นายปพนชัย สุวรรณทศ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายปพนชัย สุวรรณทศ กรรมการ รับจ้าง
 • นายฉลองรัฐ เนคะมัชชะ
  9. นายฉลองรัฐ เนคะมัชชะ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายฉลองรัฐ เนคะมัชชะ กรรมการ รับจ้าง
 • นายไพรัตน์ เสือปั้น
  10. นายไพรัตน์ เสือปั้น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายไพรัตน์ เสือปั้น กรรมการ รับจ้าง
 • นายชาญชิต รักตะบุตร
  11. นายชาญชิต รักตะบุตร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายชาญชิต รักตะบุตร กรรมการ รับจ้าง