กรุงเทพฯ เขต 23 เขตบางนา

          สาขาลำดับที่  147   วันที่รับตำแหน่ง 24 ต.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 12 มิ.ย. 2534    วันที่ครบวาระ 23 ต.ค. 2557
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 23 เขตบางนา                
ที่ตั้งสาขาพรรค 109 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนากทม. 10260
โทรศัพท์ 02-7445941-2                        

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์
  1. นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์ ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายประเสริฐ คงคาเจริญ
  2. นายประเสริฐ คงคาเจริญ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายประเสริฐ คงคาเจริญ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายพลาวุฒิ	 เลิศศิลาทอง
  3. นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายวิวัฒน์	 แซ่จิว
  4. นายวิวัฒน์ แซ่จิว
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นายวิวัฒน์ แซ่จิว รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางอัมพร สุวรรณเขต
  5. นางอัมพร สุวรรณเขต
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางอัมพร สุวรรณเขต เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายทวีโชค อ๊อกกังวาล
  6. นายทวีโชค อ๊อกกังวาล
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายทวีโชค อ๊อกกังวาล นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายสุรินทร์	 เกิดสำราญ
  7. นายสุรินทร์ เกิดสำราญ
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายสุรินทร์ เกิดสำราญ โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุชีพ อุดมจิตนิธิ
  8. นายสุชีพ อุดมจิตนิธิ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุชีพ อุดมจิตนิธิ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ทัศนีย์ เหมสมิติ
  9. น.ส.ทัศนีย์ เหมสมิติ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.ทัศนีย์ เหมสมิติ กรรมการ รับจ้าง
 • นายไพบูลย์ ทับวงษ์
  10. นายไพบูลย์ ทับวงษ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายไพบูลย์ ทับวงษ์ กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.นงสภัส พลอยแดง
  11. น.ส.นงสภัส พลอยแดง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 น.ส.นงสภัส พลอยแดง กรรมการ รับจ้าง