กรุงเทพฯ เขต 33 เขตบางพลัด

          สาขาลำดับที่  201   วันที่รับตำแหน่ง 01 พ.ค. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 02 เม.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 30 เม.ย. 2557
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 33 เขตบางพลัด                
ที่ตั้งสาขาพรรค 217 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 71 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
โทรศัพท์ 02-4243749          โทรสาร  02-4346871            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
  1. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์
  2. นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์ รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอดุลย์ โยธาสมุทร
  3. นายอดุลย์ โยธาสมุทร
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายอดุลย์ โยธาสมุทร เลขานุการ รับจ้าง
 • นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
  4. นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ
  5. นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  5 นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ กรรมการ รับจ้าง
 • นางรำไพ ผลแก้ว
  6. นางรำไพ ผลแก้ว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นางรำไพ ผลแก้ว นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นางกอบกุล ริมดุสิต
  7. นางกอบกุล ริมดุสิต
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางกอบกุล ริมดุสิต โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายทวีชัย ยอมสละ
  8. นายทวีชัย ยอมสละ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายทวีชัย ยอมสละ กรรมการ รับจ้าง
 • นายเสริญ ไชยสงคราม
  9. นายเสริญ ไชยสงคราม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นายเสริญ ไชยสงคราม กรรมการ รับจ้าง
 • นางนิยพร สังวรกาญจน์
  10. นางนิยพร สังวรกาญจน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นางนิยพร สังวรกาญจน์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสมนึก ภักดีดินแดน
  11. นายสมนึก ภักดีดินแดน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายสมนึก ภักดีดินแดน กรรมการ รับจ้าง