กรุงเทพฯ เขต 32 เขตบางกอกน้อย

          สาขาลำดับที่  41   วันที่รับตำแหน่ง 05 เม.ย. 2555
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 06 ต.ค. 2542    วันที่ครบวาระ 04 เม.ย. 2557
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 32 เขตบางกอกน้อย                
ที่ตั้งสาขาพรรค 629/81 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700
โทรศัพท์ 02-4241909          โทรสาร  02-8860741            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายบุญเกิด อารีย์สันติชัย
  1. นายบุญเกิด อารีย์สันติชัย
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายบุญเกิด อารีย์สันติชัย ประธานสาขาพรรค นักการเมือง
 • นายเกษม ศรีน้ำทอง
  2. นายเกษม ศรีน้ำทอง
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายเกษม ศรีน้ำทอง รองประธานสาขาพรรค รับจ้าง
 • นางยุวดี มังกามูตี้
  3. นางยุวดี มังกามูตี้
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางยุวดี มังกามูตี้ เลขานุการ รับจ้าง
 • น.ส.รัชนี ดิลกถกลการ
  4. น.ส.รัชนี ดิลกถกลการ
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 น.ส.รัชนี ดิลกถกลการ รองเลขานุการ รับจ้าง
 • นายอร่าม เปลี่ยนคารมณ์
  5. นายอร่าม เปลี่ยนคารมณ์
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายอร่าม เปลี่ยนคารมณ์ เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายธนัช ศิลปี
  6. นายธนัช ศิลปี
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายธนัช ศิลปี นายทะเบียนสมาชิกสาขา รับจ้าง
 • นายอนุชิต เพลินพนา
  7. นายอนุชิต เพลินพนา
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นายอนุชิต เพลินพนา โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายปรีชา มาลัย
  8. นายปรีชา มาลัย
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายปรีชา มาลัย กรรมการ รับจ้าง
 • น.ส.ธัญวลัย ขันธสังข์
  9. น.ส.ธัญวลัย ขันธสังข์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 น.ส.ธัญวลัย ขันธสังข์ กรรมการ รับจ้าง
 • นายสว่าง ทิพย์ขวัญ
  10. นายสว่าง ทิพย์ขวัญ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายสว่าง ทิพย์ขวัญ กรรมการ รับจ้าง
 • นายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ
  11. นายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายรังสรรค์ ชื่นประเสริฐ กรรมการ รับจ้าง