กรุงเทพฯ เขต 32 เขตตลิ่งชัน

          สาขาลำดับที่  47   วันที่รับตำแหน่ง 12 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 21 ก.ย. 2542    วันที่ครบวาระ 11 พ.ค. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 32 เขตตลิ่งชัน                
ที่ตั้งสาขาพรรค 33 ม.7 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งซัน กทม.
โทรศัพท์ 02-8878091          โทรสาร  02-8878200            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายชูชาติ ยิ้มงาม
  1. นายชูชาติ ยิ้มงาม
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายชูชาติ ยิ้มงาม ประธานสาขาพรรค นักการเมืองท้องถิ่น
 • นายวสันต์ รอดเจริญ
  2. นายวสันต์ รอดเจริญ
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายวสันต์ รอดเจริญ รองประธานสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายภูริวัจน์ เชี่ยววิทย์
  3. นายภูริวัจน์ เชี่ยววิทย์
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นายภูริวัจน์ เชี่ยววิทย์ เลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางสาวสมศิลป์ พรมจักร์
  4. นางสาวสมศิลป์ พรมจักร์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางสาวสมศิลป์ พรมจักร์ รองเลขานุการ นักธุรกิจ
 • นางวไล เย็นเป็นสุข
  5. นางวไล เย็นเป็นสุข
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นางวไล เย็นเป็นสุข เหรัญญิก นักการเมือง
 • นายประเสริฐ สุขประเสนิฐ
  6. นายประเสริฐ สุขประเสนิฐ
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายประเสริฐ สุขประเสนิฐ นายทะเบียนสมาชิกสาขา นักธุรกิจ
 • สิบตรีสุพจน์ อรทัย
  7. สิบตรีสุพจน์ อรทัย
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 สิบตรีสุพจน์ อรทัย โฆษกสาขาพรรค นักธุรกิจ
 • นายสุวัชร จำปาขอม
  8. นายสุวัชร จำปาขอม
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายสุวัชร จำปาขอม กรรมการ นักการเมือง
 • นางชุติมา รอดพ้น
  9. นางชุติมา รอดพ้น
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 นางชุติมา รอดพ้น กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายประชา สิทธิศักดิ์
  10. นายประชา สิทธิศักดิ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายประชา สิทธิศักดิ์ กรรมการ นักธุรกิจ
 • นายบุญส่ง หน่อใหม่
  11. นายบุญส่ง หน่อใหม่
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นายบุญส่ง หน่อใหม่ กรรมการ นักธุรกิจ