กรุงเทพฯ เขต 31 เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ

          สาขาลำดับที่  78   วันที่รับตำแหน่ง 08 พ.ค. 2557
วันที่จดทะเบียนสาขาพรรค 13 ม.ค. 2543    วันที่ครบวาระ 07 เม.ย. 2561
สาขาพรรค กรุงเทพฯ เขต 31 เขตบางกอกใหญ่-ภาษีเจริญ                
ที่ตั้งสาขาพรรค 121 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทรศัพท์ 02-4671689          โทรสาร  02-4570549            

รายชื่อคณะกรรมการสาขาพรรค

  ลำดับ

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  อาชีพ

 • นายสุธา นิติภานนท์
  1. นายสุธา นิติภานนท์
  ตำแหน่ง : ประธานสาขาพรรค
  1 นายสุธา นิติภานนท์ ประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นายศักดา เนียมถนอม
  2. นายศักดา เนียมถนอม
  ตำแหน่ง : รองประธานสาขาพรรค
  2 นายศักดา เนียมถนอม รองประธานสาขาพรรค ธุรกิจส่วนตัว
 • นางเพ็ญศรี สายแสงทอง
  3. นางเพ็ญศรี สายแสงทอง
  ตำแหน่ง : เลขานุการ
  3 นางเพ็ญศรี สายแสงทอง เลขานุการ รับจ้าง
 • นางกัญญา ปรางพิทักษ์
  4. นางกัญญา ปรางพิทักษ์
  ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
  4 นางกัญญา ปรางพิทักษ์ รองเลขานุการ แม่บ้าน
 • นายชูชาติ ชื่นอุไทย
  5. นายชูชาติ ชื่นอุไทย
  ตำแหน่ง : เหรัญญิก
  5 นายชูชาติ ชื่นอุไทย เหรัญญิก รับจ้าง
 • นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว
  6. นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว
  ตำแหน่ง : นายทะเบียนสมาชิกสาขา
  6 นายพุฒิพัฒน์ ฟ้าขาว นายทะเบียนสมาชิกสาขา ธุรกิจส่วนตัว
 • นางรื่นฤดี นิยม
  7. นางรื่นฤดี นิยม
  ตำแหน่ง : โฆษกสาขาพรรค
  7 นางรื่นฤดี นิยม โฆษกสาขาพรรค รับจ้าง
 • นายอาทิตย์ นิติภานนท์
  8. นายอาทิตย์ นิติภานนท์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  8 นายอาทิตย์ นิติภานนท์ กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • จ่าโททวีศักดิ์ จินาพันธุ์
  9. จ่าโททวีศักดิ์ จินาพันธุ์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  9 จ่าโททวีศักดิ์ จินาพันธุ์ กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นายบุญช่วย พูลสินากร
  10. นายบุญช่วย พูลสินากร
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  10 นายบุญช่วย พูลสินากร กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว
 • นางสาววารินทร์ สุขลุน
  11. นางสาววารินทร์ สุขลุน
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  11 นางสาววารินทร์ สุขลุน กรรมการ ธุรกิจส่วนตัว